Polityka bezpieczeństwa Siniat a krzemionka krystaliczna

Wyprzedzając wymagania określone przepisami, Siniat upublicznia informacje dotyczące krzemionki krystalicznej w ramach prowadzonej przez siebie polityki bezpieczeństwa. Dlatego poniżej znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące tego składnika, potencjalne zagrożenia związane z tym składnikiem oraz zalecenia dotyczące ochrony zdrowia. Nasi pracownicy są przygotowani, aby odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania. Ważne terminy użyte w poniższej informacji:

  • krzemionka krystaliczna (Crystalline Silica, CS)
  • respirabilna krzemionka krystaliczna (Respirable Crystalline Silica, RCS); respirabilny, tj. o rozmiarze cząsteczek <10/15μ unoszących się w powietrzu
  • dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit, OEL)
  • sprzęt ochrony układu oddechowego (Respirable Protection Equipment, RPE)

Czym jest krzemionka krystaliczna?

Termin krzemionka oznacza ditlenek krzemu (Si02) i obejmuje minerały składające się wyłącznie z krzemu i tlenu. Krzemionka występuje w dziesięciu różnych formach krystalicznych. Jest twarda, chemicznie obojętna i posiada wysoką temperaturę topnienia. Z uwagi na fakt, że najbardziej rozpowszechnioną formą występowania krzemionki krystalicznej jest kwarc (ponad 90% przypadków), w publikacjach używa się czasami określenia kwarc zamiast krzemionka krystaliczna. Silikony i krzemionki są to całkowicie odmienne substancje. Silikony są to polimery syntetyczne, w których atomy krzemu są połączone ze związkami węgla (organicznymi).

Które materiały budowlane zawierają krzemionkę krystaliczną?

Krzemionka krystaliczna występuje w dużych ilościach we wszystkich typach skał. Wszystkie gleby zawierają co najmniej śladowe ilości krzemionki krystalicznej Przykładowo piasek i żwir składają się głównie z krzemionki krystalicznej. W związku z powyższym większość mineralnych materiałów budowlanych składa się z krzemionki krystalicznej albo przynajmniej zawiera jej śladowe ilości. Czy respirabilna krzemionka krystaliczna jest tym samym, co krzemionka krystaliczna (drobnocząsteczkowa)? Termin respirabilna krzemionka krystaliczna odnosi się do cząsteczek krzemionki krystalicznej, których wymiary są tak drobne, że mogą przenikać do najgłębszych partii płuc, tj. pęcherzyków płucnych. Artykuły oraz produkty końcowe (towary luzem stałe) nie zawierają respirabilnej krzemionki krystalicznej jako takiej. Jednak respirabilna krzemionka krystaliczna może powstawać lub uwalniać się z tych produktów, gdy są one poddawane obróbce lub gdy są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Czy krzemionka krystaliczna jest szkodliwa dla zdrowia?

Tak, ale tylko wtedy, gdy drobne cząstki respirabilnej krzemionki krystalicznej unoszące się w powietrzu są wdychane przez dłuższy czas. Długotrwała i nadmierna ekspozycja na te drobne cząsteczki pyłu może prowadzić do znanej choroby zawodowej zwanej pylicą krzemową (krzemicą). Dzięki wiedzy na temat ryzyka i wdrożeniu środków zapobiegawczych, w tym dzięki wprowadzeniu dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego we wszystkich państwach członkowskich UE, można zapobiegać tej powodującej kalectwo chorobie. Osoby cierpiące na krzemicę są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuc.

Jak została zaklasyfikowana krzemionka krystaliczna?

Krzemionka krystaliczna została zaklasyfikowana przez IARC jako potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. IARC to Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Association for Research on Cancer) będąca najwyższym światowym autorytetem w kwestii oceny substancji rakotwórczych. Podobne działanie ma drewno - pył drzewny jest rakotwórczy dla ludzi.

Dlaczego Siniat umieszcza oznakowanie na swoich produktach?

Przepisy dotyczą głównie potencjalnego narażenia pracowników na respirabilną krzemionkę krystaliczną. Stopień narażenia pracowników nie zawsze jest możliwy ani łatwy do przewidzenia. Zależy on nie tylko od zawartości krzemionki krystalicznej w danym produkcie, ale także od tego, jakiej obróbce zostały poddane produkty oraz jakie środki ostrożności zostały podjęte. Dlatego koncern Etex Group postanowił umieścić na swoich produktach oznakowanie dotyczące zawartości krzemionki krystalicznej nawet wówczas, gdy nie jest to wymagane na podstawie obecnych przepisów. Polityka koncernu Etex Group określa, że produkty wprowadzane na rynek i zawierające więcej niż 0,1% krzemionki krystalicznej muszą być oznakowane. Oznakowanie będzie umieszczane na wszystkich produktach, w których przekroczony jest ten poziom.

Wykonawcy suchej zabudowy: zalecenia w zakresie ochrony pracowników

Płyty gipsowo-kartonowe Operacja cięcia płyt gipsowo-kartonowych, przy wykorzystaniu tarczy tnącej (mechanicznej) bez systemu wentylacji i odpylania powoduje wzrost poziomu pyłu (nawet nie biorąc pod uwagę krzemionki krystalicznej) najprawdopodobniej przekraczający dopuszczalne wartości narażenia zawodowego. Może to stwarzać ryzyko zapalenia oskrzeli związane z wykonywanym zawodem oraz inne skutki zdrowotne. Nawet jeśli zostaną podjęte środki ograniczające zapylenie, trzeba sprawdzić, czy są one skuteczne. Jeśli pojawią się wątpliwości, czy narażenie na działanie danej substancji może przekraczać dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, wówczas pracownicy muszą nosić sprzęt ochrony układu oddechowego. Przy użyciu zwykłego ręcznego noża do cięcia płyt gipsowo-kartonowych (jak to często ma miejsce), prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego jest bardzo niskie. Mieszanki gipsowe Takie same zalecenia dotyczą mieszanek gipsowych, gdy może dochodzić do uwalniania się pyłu, zwłaszcza w przypadku mieszania (dotyczy to sproszkowanych związków chemicznych) oraz szlifowania (dotyczy to sproszkowanych związków chemicznych i prefabrykowanej masy betonowej).

Dystrybutorzy: najważniejsze zalecenia

Dystrybutorzy powinni przestrzegać oznakowania, które zostało umieszczone na paletach i produktach, i nie powinni go usuwać. Prawdopodobnie posiadają oni w sprzedaży inne materiały budowlane zawierające krzemionkę krystaliczną. Klienci mogą zadawać dystrybutorom pytania dotyczące tego oznakowania, dlatego każdy dystrybutor powinien przejść szkolenie na temat krzemionki krystalicznej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie, tak aby móc prawidłowo informować swoich klientów. Dzięki temu dystrybutorzy produktów Siniat będą postrzegani jako kompetentni i profesjonalni. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na strony: http://www.crystallinesilica.eu/http://www.eurosil.eu/.