Montaż systemu suchego jastrychu Nida podłoga

PRZED MONTAŻEM

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić nośność oraz szczelność podłoża.

IZOLACJA AKUSTYCZNA I CIEPLNA

Izolacyjność akustyczna stropu zależy w głównej mierze od rodzaju jego konstrukcji nośnej i konstrukcji systemu suchego jastrychu Nida Podłoga.

W celu zredukowania odgłosu kroków należy umieścić paski materiału uszczelniającego z wełny mineralnej lub pianki przy wszystkich stykających się z jastrychem elementach pionowych.

Paski te muszą być na tyle wysokie, aby wystawały ponad gotową powierzchnię podłogi. Dopiero po zakończeniu prac przy układaniu podłogi należy obciąć je na równo z pokryciem podłogi i uszczelnić.

W niektórych przypadkach do izolacji akustycznej i cieplnej stropu potrzebne są dodatkowe warstwy izolacyjne. Stosować można jedynie odpowiednie materiały tłumiące z pianki lub wełny mineralnej o wymaganej klasie gęstości (zgodnie z zaleceniami producenta).

EMULSJA USZCZELNIAJĄCA

W łazienkach i pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób obszar podłogi oraz graniczące z nią elementy budowlane należy pokryć emulsją uszczelniającą (folia w płynie) do wysokości 15 cm. Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta emulsji uszczelniającej. We wszystkich połączeniach z przylegającymi pionowymi elementami zastosować taśmę uszczelniającą (np.: sanitarna taśma uszczelniająca).

PODSYPKA WYRÓWNUJĄCA

Dopuszczalna grubość warstwy podsypki wyrównującej waha się od 20 do 200 mm. Jeżeli warstwa podsypki wyrównującej przekracza grubość 120 mm, to należy ją ubić odpowiednim urządzeniem.

UKŁADANIE PŁYT

Układanie dolnej warstwy płyt na przygotowanym podłożu należy rozpocząć od drzwi. Płyty układać z wzajemnym przesunięciem spoin o 300 mm stroną licową do dołu.

Jeżeli w obrębie drzwi znajduje się szczelina dzieląca, to najniższą warstwę płyt Nida Twarda należy na całej szerokości zamocować klejem i wkrętami do podłożonych elementów przejmujących naciski (np. płyta pilśniowa o grubości 19 mm i szerokości 20 cm). Płyta powinna przylegać na szerokości ok. 100 mm. W obrębie drzwi, gdzie nie ma szczelin dzielących i płyty podłogowe pokrywają ten obszar bez połączeń, można zrezygnować z elementów przejmujących naciski.

Mocne połączenie dwóch warstw płyt podłogowych Nida Twarda zapewnia masa szpachlowa Nida Max. Nanosić go należy równomiernie za pomocą szpachli zębatej. Przy nakładaniu wałkiem należy zwrócić uwagę, aby nanieść odpowiednią warstwę kleju.

Górną warstwą płyt układa się obróconą pod kątem 90° do warstwy dolnej z wzajemnym przesunięciem spoin 300 mm i stroną licową ku górze (obie warstwy płyt napisami do siebie).

Płyty należy skręcić wkrętami płyta-płyta. Dopuszczalne jest również mocowanie płyt ze sobą przy pomocy klamer.

Na stropach z belek drewnianych przed układaniem podłogi zaleca się umieścić jednostronnie paroprzepuszczalną folię, którą przy pionowych elementach stykających się ze stropem należy poprowadzić aż do poziomu podłogi.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE NA SUCHYM JASTRYCHU NIDA PODŁOGA

Elementy systemu Nida Podłoga należy dobrać zależnie od rodzaju wykładziny podłogowej.

Generalnie nie zaleca się układania płyt podłogowych Nida Twarda w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

W pomieszczeniach, gdzie występuje obciążenie kółkami krzeseł (np.: w biurach), należy nanieść na już ułożone płyty Nida Max warstwę masy szpachlowej Nida Max o grubości 2-5 mm.

Jeżeli wykładzina wykończeniowa ma być mocowana do podłoża za pomocą kleju (np.: wykładziny dywanowe, PCV), to płyty podłogowe należy zagruntować, aby uniknąć ich zniszczenia w razie zmiany wykładziny.

Przed nałożeniem masy szpachlowej powierzchnię należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.

POŁĄCZENIA ŚCIENNE (POMIESZCZENIA MIESZKALNE)

Ściany działowe w miarę możliwości powinny być mocowane do konstrukcji nośnej stropu, dzięki czemu osiąga się optymalną redukcję wzdłużnego przenoszenia dźwięków.

W połączeniach systemu Nida Podłoga ze ścianami masywnymi lub działowymi należy umieszczać paski taśmy izolacyjnej z wełny mineralnej lub polistyrenu. Boczne spoiny o szerokości ok. 10 mm należy wypełnić akrylową masą trwale elastyczną.

POŁĄCZENIE ŚCIENNE (ŁAZIENKI)

Całą powierzchnię podłoża oraz stykające się elementy pionowe do wysokości 15 cm należy pokryć dwoma warstwami emulsji uszczelniającej.

W pierwszej warstwie emulsji należy umieścić specjalną taśmę uszczelniającą przy połączeniach z pionowymi elementami, także później wbudowanymi i pokryć je drugą warstwą. Taśmy te będą przejmować ewentualne przemieszczenia podłogi

WANNY POD ZABUDOWĘ W ŁAZIENKACH

Wanny do zabudowy (łazienka/prysznic) należy zainstalować na konstrukcji nośnej stropu. Uszczelnienie takie jak przy połączeniu ściennym.

Pralki i suszarki należy ustawić na podeście z betonu. Suchy jastrych Nida Podłoga należy oddzielić paskami taśmy izolacyjnej z wełny mineralnej lub polistyrenu.

Połączenie z podestem należy uszczelnić trwale elastyczną, grzybobójczą masą szpachlową

SPOINY W OBRĘBIE DRZWI

Pod planowaną szczeliną dylatacyjną należy zastosować element przejmujący naciski. Szczeliny dylatacyjne muszą przebiegać przez dwie warstwy płyt podłogowych Nida Twarda do podłożonego elementu przejmującego naciski. Należy je tak ułożyć, aby przebiegały pod skrzydłem drzwi.

Dolna płyta podłogowa musi być sklejona i skręcona z elementem przejmującym naciski, umieszczonym w podsypce.

Górną warstwę należy przykleić do dolnej i przykręcić – poprzez dolną płytę – do elementu przejmującego naciski. Wykładzinę podłogową należy rozciąć na linii szczeliny dylatacyjnej i uszczelnić akrylową masą trwale elastyczną np.: Nida Ekoakryl.

UKŁADANIE CIĄGŁE W OBRĘBIE DRZWI

Jeżeli w linii drzwi nie ma szczeliny dylatacyjnej i gdy zastosowano podsypkę wyrównującą, można zrezygnować z elementu przejmującego naciski.

Płyty podłogowe Nida Twarda należy przyciąć w taki sposób, aby w górnej warstwie nie występowały połączenia w obrębie drzwi lub ściany.

SZCZELINY DYLATACYJNE

W systemie Nida Podłoga należy przejmować istniejące szczeliny dylatacyjne pomiędzy elementami budynków. Rozstawy szczelin dylatacyjnych nie mogą jednak być większe niż 15 m.

Przy szczególnych zmianach przekroju podłoża mogą być konieczne dodatkowe szczeliny dylatacyjne (rozszerzenia, zwężenia).

WAŻNE WSKAZÓWKI

  • Systemu suchego jastrychu nie można stosować w pomieszczeniach mokrych (kuchnie zbiorowego żywienia, łaźnie publiczne, pralnie itd.)

  • Jeżeli pod systemem Nida Podłoga ma być montowane ogrzewanie pod- łogowe to należy stosować system niskotemperaturowy opracowany specjalnie do tego celu. Przydatność danego systemu ogrzewania określa jego producent.

  • W systemie Nida Podłoga na ogół nie jest konieczne gruntowanie powierzchni płyt.

  • Należy stosować się do zaleceń i wskazówek producentów wykładzin podłogowych oraz klejów.

  • Przy układaniu płyt podłogowych należy zwracać uwagę, aby w podsypce nie powstawały puste przestrzenie.

  • Przy istniejących ościeżnicach drzwiowych należy także umieścić paski taśmy izolacyjnej.

ZAKOŃCZENIE W OBRĘBIE DRZWI

Przy przejściach lub połączeniach z innym jastrychem na konstrukcji nośnej należy ułożyć krawędziak.

Na krawędziaku montuje się stalowy bądź aluminiowy kątownik, o wysokości ramienia 25 mm + grubość wykładziny. Na nim układa się obydwie sklejone płyty podłogowe.

Przejścia lub połączenia do obszarów zewnętrznych uszczelnia się bitumiczną taśmą uszczelniającą. Połączenia i spoiny muszą być trwale elastyczne.

Płyty Nida Twarda układane w pomieszczeniach piwnicznych powinny być dodatkowo uszczelnione przed wilgocią.

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE.

Dopuszczalne obciążenie dla danej kategorii budynku powinno być dobrane zgodnie z obowiązującą normą odnośnie dopuszczalnych obciążeń użytkowych w budynkach. System Nida Podłoga gwarantuje dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 3 kN/m2 oraz obcią- żenie punktowe 2 kN. Dopuszczalne obciążenie podsypki keramzytowej powinno być równe lub wyższe od ww. wartości.

ZAKRES STOSOWANIA

System Nida Podłoga może być również stosowany na podłogowej wełnie mineralnej, styropianie oraz na pełnych podłożach konstrukcyjnych. Przy wykorzystaniu tego typu elementów podłogowych, należy zwrócić uwagę na ich dopuszczalne obciążenie oraz nośność zgodnie z zaleceniami producenta lub wytycznymi konstrukcyjnymi.

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁU NA 1 M2 SYSTEMU SUCHEGO JASTRYCHU NIDA PODŁOGA

Materiał Zapotrzebowanie materiału
Płyta podłogowa Nida Twarda 2,10 m2
Masa szpachlowa Nida Max 0,30 kg
Wkręty płyta-płyta 7 szt
Podsypka wyrównująca 10 l / 1 cm grubości (25 kg = 50 l)
Płyta styropianowa 1,05 m2
Pianka poliuretanowa 1,05 m2

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1
Wyznaczanie położenia

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu

Po określeniu położenia najwyższego punktu podłogi zaznaczyć górny poziom podsypki wyrównującej biorąc pod uwagę grubość płyt podłogowych (25mm), ewentualnych płyt styropianowych oraz materiału wykładzinowego.

KROK 2
Ustawienie prowadnic łaty wyrównującej

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu

Ustawić prowadnice łaty wyrównującej wg wykonanych oznaczeń.

KROK 3
Rozłożenie i wyrównanie podsypki wyrównującej

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu

Zaczynając od punktu najbardziej oddalonego od drzwi wysypać podsypkę wyrównującą w nadmiarze i przyciągać do siebie za pomocą łaty wyrównującej.

KROK 4
Rozłożenie i wyrównanie podsypki

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu _4

W miarę postępu pracy przesuwać prowadnice łaty wyrównującej w kierunku drzwi.

KROK 5
Układanie 1-ej warstwy płyt podłogowych

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu _5

Układanie 1-ej warstwy płyt podłogowych na przygotowanym podłożu należy rozpocząć od drzwi; pomiędzy płytami i wszystkimi pionowymi elementami budowlanymi należy pozostawić szczelinę 5 mm.

KROK 6
Układanie 2-ej warstwy płyt podłogowych

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu

Gips NIda Max zapewnia mocne połączenie dwóch warstw płyt podłogowych Nida Twarda. Należy go nakładać równomiernie za pomocą szpachli zębatej. Dodatkowo płyty należy zamocować wkrętami płyta-płyta.

KROK 7
Przejście podłoga – ściana

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu _7

Przejście podłoga – ściana uszczelnia się za pomocą wypełniacza akrylowego (pomieszczenia suche) lub silikonowego (pomieszczenia wilgotne).

KROK 8
Wykończenie w miejscach wilgotnych

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu _8

Na obwodzie/styku podłoga-ściana nanieść warstwę folii uszczelniającej w płynie np. Botact DF9, taśmę uszczelniającą i pokryć ją drugą warstwą folii uszczelniającej w płynie.

KROK 9
Wykończenie w miejscach wilgotnych

System suchego jastrychu nida podłoga-instrukcja montażu _9

Na całą powierzchnię nanieść warstwę folii uszczelniającej w płynie np. Botact DF9. Po ok. 4 godzinach proces powtórzyć.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo