Akustyka w systemach suchej zabudowy wnętrz

Płyty gipsowo-kartonowe mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych rodzajach konstrukcji wewnątrzlokalowych. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wymagań w stosunku do parametrów akustycznych wnętrz, którymi powinny charakteryzować się te konstrukcje, stosuje się odpowiednie rozwiązania z wykorzystaniem różnych rodzajów płyt g-k oraz różne rozwiązania konstrukcyjne.

W ofercie Siniat znajduje się szeroka gama płyt gipsowo-kartonowych wykorzystywanych w systemach posiadających wysoką izolacyjność akustyczną oraz płyty perforowane Nida Sonic wykorzystywane w systemach pochłaniających dźwięk. W obu przypadkach materiały te oprócz funkcji akustycznych we wnętrzach spełniają również funkcje dekoracyjne jako materiał wykańczający wnętrza budynku.

Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

IZOLACJA AKUSTYCZNA WNĘTRZ (DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ)

Akustyka wnętrz, niezależnie od rodzaju i funkcji budynku, jest jednym z parametrów określających jakość użytkową obiektu. Izolacyjność akustyczna jest to miara określająca jak dobrze dany system budowlany (konstrukcja budowlana) chroni/izoluje pomieszczenie od hałasu dochodzącego z innych pomieszczeń lub z otoczenia. Wartość ta wyrażona jest w dB.

Spełnienie wymagań odnośnie parametrów izolacyjności akustycznej stawiane przegrodom w budynkach jest w Polsce obligatoryjne i zawarte w obowiązującej od 2001 roku Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych – Wymagania”.

Norma ta podaje minimalne dopuszczalne parametry wartości wskaźników izolacyjności akustycznej dla ścian i stropów w zależności od rodzaju i przeznaczenia budynku oraz od funkcji sąsiadujących ze sobą pomieszczeń.

Izolacyjność akustyczna ścian działowych określana jest za pomocą wzoru: R’A1 = RA1 – K. R’A1 – wskaźnik przybliżonej oceny izolacyjności akustycznej przegrody uzyskany w budynku w warunkach rzeczywistych.

RA1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody uzyskany w laboratorium.K – poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku

W zależności od rodzaju konstrukcji ścianek działowych, wypełnienia materiałem dźwiękochłonnym oraz od grubości, rodzaju i ilości warstw płyty gipsowo-kartonowej, można uzyskać różne wartości izolacyjności akustycznej przegrody we wnętrzach.

W systemach Siniat izolacyjność akustyczna ścianek działowych RA1 mieści się w przedziale od 33 dB dla ścianki na pojedynczym profilu i pojedynczym poszyciu z płyt g-k do ponad 75 dB dla specjalnych ścian budowanych w kinach.

WPŁYW KONSTRUKCJI ŚCIANKI DZIAŁOWEJ NA AKUSTYKĘ WNĘTRZA

W zależności od konstrukcji rozróżnia się ścianki działowe pojedyncze lub podwójne. W ścianach pojedynczych poszczególne elementy szkieletu wiążą ze sobą płyty stanowiące poszycie ścianki tworząc mostki akustyczne. Bardzo duży wpływ na akustykę wnętrza ma również szerokość kształtownika (50, 75 lub 100 mm). W zależności od szerokości profilu uzyskujemy różną sztywność konstrukcji oraz możliwość wypełnienia ścianki działowej materiałem izolacyjnym o różnej grubości.

W przypadku okładzin akustycznych ścian z płyty o grubości 12,5 mm, zwiększając szerokość kształtownika z 50 do 100 mm można uzyskać wzrost wskaźnika izolacyjności akustycznej RA1 nawet do 6 dB

W ścianach o konstrukcji podwójnej, okładziny akustyczne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do dwóch osobnych szkieletów, brak jest mostków akustycznych i uzyskuje się lepsze parametry izolacyjności akustycznej niż w przypadku ścian na konstrukcji pojedynczej.

Porównując izolacyjności akustyczne dla ścian na profilu pojedynczym Nida C 100 i ściany podwójnej Nida 2xC50, przy porównywalnej grubości ścian, wskaźnik RA1 ściany podwójnej jest o 5 dB większy.

Większą izolacyjność akustyczną dla ścian uzyskuje się tylko wtedy, kiedy wnętrze ściany wypełnione jest materiałem dźwiękochłonnym. W przypadku ścian bez wypełnienia materiałem izolacyjnym wskaźniki izolacyjności przegród są prawie takie same dla ścian na konstrukcji pojedynczej i podwójnej.

WPŁYW OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ ŚCIANY

Grubość, rodzaj płyty oraz liczba okładzin ma duży wpływ na izolacyjność akustyczną ściany. Od grubości i rodzaju płyty zależy położenie częstotliwości rezonansowej, przy której następuje wyraźny spadek izolacyjności akustycznej. Przy zastosowaniu podwójnej okładziny akustycznej ścian z płyty o grubości 12,5 mm w stosunku do okładziny pojedynczej, wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 wzrasta w przedziale 7 do 8 dB. Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż zastosowanie płyty o grubości 25 mm. Zwiększając liczbę płyt jako poszycie ścianki oraz stosując opłytowania niesymetryczne ścian można poprawić (zwiększyć) parametr izolacyjności akustycznej. Zwiększenie RA1 występuje również w przypadku zastosowania zamiast płyty g-k Nida Expert płyty g-k Nida Ogień charakteryzującej się większym ciężarem 1m2 przy tej samej grubości płyty

WPŁYW WYPEŁNIENIA Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO W ŚCIANCE DZIAŁOWEJ NA JEJ IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ

Bardzo istotny wpływ na izolacyjność akustyczną ścianki działowej z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych, a co za tym idzie akustykę wnętrza, ma obecność materiału dźwiękochłonnego wypełniającego ścianę. Brak materiału izolacyjnego obniża izolacyjność ścianki działowej od kilku, w przypadku ścian na pojedynczej konstrukcji z pojedynczym poszyciem z płyty g-k, do kilkunastu decybeli w przypadku ścian na konstrukcji podwójnej.

Dla akustyki wnętrza istotna jest również grubość zastosowanego materiału izolacyjnego w ściance działowej, natomiast gęstość oraz rodzaj materiału (wełny mineralne szklane lub skalne) w mniejszym stopniu.

Oprócz wymienionych czynników mających wpływ na izolacyjność akustyczną przegrody, decydujące znaczenie ma również:

  • dokładność wykonania przegrody np: spoinowanie płyt,

  • szczelność połączeń na obwodzie ścianki,

  • zastosowanie taśmy izolacji akustycznej pod profile obwodowe

  • szczelność przejść instalacyjnych,

  • odpowiednie konstrukcje przy połączeniach naroży wewnętrznych ścian działowych,

  • zlikwidowanie mostków akustycznych na puszkach elektrycznych,

  • izolowanie ciągów instalacyjnych oraz wentylacyjnych.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU (DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ) W AKUSTYCE WNĘTRZ

Jest to miara określająca, jak dobrze konstrukcja budowlana chłonie dźwięki/hałas wytwarzany w tym samym pomieszczeniu, zapobiegając jego odbiciom. Wartość ta wyrażona jest w % i zawiera się w przedziale od 0% do 100%.

W systemach pochłaniających dźwięk wykorzystuje się płyty Nida Sonic. Nida Sonic to szeroka gama perforowanych płyt gipsowo-kartonowych do wykonywania okładzin akustycznych ścian i sufitów podwieszanych. Płyta ta zbudowana jest z rdzenia gipsowego oklejonego kartonem, tak jak w tradycyjnej płycie gipsowo-kartonowej. W płycie wykonane są otwory – perforacje przez całą jej grubość. Na tylnej części płyty przyklejona jest fizelina

Prawidłowe środowisko akustyczne wnętrza oznacza współdziałanie zjawiska pochłaniania i odbicia dźwięku. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego: sale koncertowe i widowiskowe, aule wykładowe i sale lekcyjne.

Właściwe połączenie płyt Nida Sonic z dostępnymi na rynku materiałami okładzinowymi, np. płytami gipsowo-kartonowymi, umożliwia uzyskanie optymalnych warunków propagacji dźwięku w pomieszczeniu.

Charakterystyka pochłaniania dźwięku płyt Nida Sonic pokrywa się z widmem natężenia głosu ludzkiego w funkcji częstotliwości. Oznacza to, że płyty te idealnie tłumią hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku. Poziom pochłaniania dźwięku okładziny akustycznej ściany wykonanej przy użyciu płyt Nida Sonic jest różny, zależ- nie od rodzaju płyty (różne współczynniki pochłaniania dźwięku αw) oraz od wysokości podwieszenia okładziny akustycznej i grubości zastosowanej wełny mineralnej.

Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa Nida, 2 - Profil dolny nośny Nida CD60, 3 Blachowkręty Nida, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny Nida UD27).

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo