Zabudowa poddasza płytami g-k

System zabudowy poddaszy Nida Poddasze jest idealnym rozwiązaniem stosowanym podczas wykańczania pomieszczeń znajdujących się na poddaszu użytkowym, ponieważ umożliwia wykonanie zarówno poziomej jak i ukośnej powierzchni zabudowy. System ten tworzy przegrodę, która oddziela palną konstrukcję dachu i palne przekrycie dachu od wnętrza budynku. Dzięki temu system Nida Poddasze umożliwia wykonanie zabezpiecza ppoż. konstrukcji dachu i jego przekrycia do klasy odporności ogniowej (R)EI60.

System zabezpieczenia drewnianych dachów skośnych Nida Dach to standardowy system Siniat, który służy jako zabezpieczenie ppoż. konstrukcji dachu na działanie ognia od wewnątrz. System Nida Dach wraz z konstrukcją dachu i jego przekrycia tworzy przegrodę, która spełnia wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku nawet do klasy REI 60. Dodatkowo system ten umożliwia ukrycie konstrukcji dachu oraz warstw izolacyjnych wewnątrz zabudowy.

Oba powyższe systemy bazują na szerokiej palecie płyt Nida, które mogą łączyć się pod dowolnym katem przez co możliwe jest wykonanie zabudowy o nieregularnej geometrii. Poszycie z płyt Nida mocowane jest do profili Nida tworzących ruszt konstrukcyjny, który zamocowany jest do konstrukcji dachu za pomocą elementów podwieszających. Dzięki szerokiej gamie produktów Nida oraz różnorodności dostępnych płyt Nida, każda ze składowych systemu może być dobrana tak, aby system spełniał odpowiednie warunki wbudowania oraz odpowiadał określonym wymaganiom.

1.1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynku regulowane są przez krajowe przepisy - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

W dziale VI – Bezpieczeństwo pożarowe znajdują się wymagania dotyczące odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcji budynku w tym konstrukcji dachów i przekrycia dachu. Co ważne w rozporządzeniu znajduje się również szereg przepisów, które pozwalają zarówno na odstępstwa od tych warunków jak i określają dodatkowe wymagania.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod konstrukcją dachu należy:

  • zapewnić odporność ogniową konstrukcji dachu i przekrycia dachu. Klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku zostały określone w §216 ust. 1.

  • poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe oddzielić przegrodą o odpowiedniej odporności ogniowej od palnej konstrukcji dachu i palnego przekrycia wg §219 ust. 2.

Wymagania z rozporządzenia przedstawione zostały na schemacie blokowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

1.2. Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród

Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej są również regulowane przez krajowe przepisy.

W załączniku nr 2 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła Uc dla przegród budynku. Co istotne wartości współczynnika zmieniają się na przestrzeni lat i są coraz bardziej restrykcyjne. Od 1 stycznia 2021 roku dopuszczalna wartość współczynnika Uc będzie wynosiła 0,15[W/(m2)• K].

Tab. 1.
Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uc

Systemy Nida Poddasze oraz Nida Dach zostały stworzone tak aby sprostały wymaganiom, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Kluczowym parametrem wpływającym na właściwości izolacyjności cieplnej przegrody jest grubość materiału izolacyjnego. Konstrukcja systemów umożliwia odsunięcie powierzchni zabudowy od konstrukcji dachu dzięki czemu powstaje dodatkowa przestrzeń, w której możliwe jest umieszczenie materiału izolacyjnego.

Przy zastosowaniu wełny mineralnej z włókien skalnych o grubości całkowitej 250 mm przegroda dachu skośnego wraz z systemem suchej zabudowy będzie charakteryzowała się współczynnikiem przenikania ciepła równym Uc=0,15 [W/(m2)• K].

Do obliczeń przyjęto:

  • 50 mm wełny mineralnej o gęstości 38 kg/m3 umieszczonej pomiędzy płytami a konstrukcją dachu;

  • 200 mm wełny mineralnej o gęstości 40 kg/m3 pomiędzy elementami konstrukcji dachu.

Rys. 1

Proponowany schemat ułożenia wełny mineralnej w systemach Nida Poddasze lub Nida Dach.

1.3. Izolacyjność akustyczna od opadów deszczu Jednym z głównych źródeł hałasu w pomieszczeniach znajdujących się na poddaszach użytkowych są opady atmosferyczne. Najprostszym sposobem pozwalającym na wyciszenie hałasu generowanego przez opad deszczu jest zastosowanie materiału izolacyjnego np. wełny mineralnej.

Systemy Nida Dach oraz Nida Poddasze umożliwiają umieszczenie materiału izolacyjnego wewnątrz zabudowy. Przegroda dachowa w której zastosowane zostaną: płyty g-k o grubości 2x12,5 mm, wełna mineralna o grubości 250 mm i gęstości 40 kg/m3 oraz standardowa dachówka ceramiczna, będzie charakteryzowała się izolacyjnością akustyczną od opadu deszczu zwykłego (40 mm/hr) LpA na poziomie 40 dB.

KOSZT WYKONANIA ZABUDOWY PODDASZA

Jeśli chcesz poznać koszt wykonania zabudowy poddasza, skorzystaj z kalkulatora Siniat. Otrzymasz dokładną kalkulację cenową i materiałową dla wybranego systemu Nida Poddasze.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz również w artykule Ile kosztuje zabudowa poddasza z wykorzystaniem systemu suchej zabudowy Nida.

MONTAŻ ZABUDOWY PODDASZY SINIAT

Skorzystaj z instrukcji montażu Siniat, aby dowiedzieć się jak wykonać zabudowę poddasza.

Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo