Idź do:

Systemy suchej zabudowy zapewniające ochronę przeciwpożarową

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku jest najistotniejszą kwestią. Ważne jest zatem zapewnienie skutecznej ochrony i bezpiecznej ewakuacji w razie wystąpienia pożaru. 

Siniat stworzył gamę gipsowych i cementowych płyt ogniochronnych, odpowiednich do zastosowania w obiektach nowych, remontowanych, zabytkowych, a także tam gdzie wymagają tego aktualne przepisy prawne. Poznaj nasze produkty odporne na ogień!

Produkty Siniat odporne na działanie ognia

Rozwiń Zwiń Odporność ogniowa

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów: 

• nośności ogniowej R,

• szczelności ogniowej E,

• izolacyjności ogniowej I. 


Nośność, szczelność, izolacyjność

Nośność ogniowa (R) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń. Szczelność ogniowa (E) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji. Izolacyjność ogniowa (I) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.


Produkty

Chcesz zarabiać więcej? Zapisz się na profesjonalne szkolenie w Twoim regionie!

Kontakt do pracowników Siniat

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie